Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι εταιρείες του Ομίλου, εκφράζοντας το όραμα της Διοίκησης τα μέλη της οποία είναι πάντα πρωτοπόρα και με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πιστεύοντας ότι η ανακύκλωση αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού για μια χώρα, έχουν ενταχθεί στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λαδιών και οχημάτων.

Συγκεκριμένα ο όμιλος Automotivo τηρεί με αυστηρότητα την συλλογή παλαιών μπαταριών αυτοκινήτων, των λαδιών κίνησης, καθώς και άλλων μερών των αυτοκινήτων, που πρέπει να ανακυκλωθούν.

O όμιλος Automotivo φροντίζει να μειώνει στο ελάχιστο τη γραφική ύλη, που χρειάζεται για την επικοινωνία με τους πελάτες της, κάνοντας χρήση e-mail και τηρώντας ηλεκτρονικά αρχεία, όπου αυτό είναι εφικτό, αποφεύγοντας την έντυπη αρχειοθέτηση.

Επίσης, στην ανακύκλωση οχημάτων οποιαδήποτε χρήματα συλλέγονται, διατίθενται από την Automotivo σε συνεργασία με τη Χαλυβουργική, σε ιδρύματα με παιδιά.

Οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι οι εξής:

  • Autorecycle - Μανδάνης ΑΕΒΕ
  • Ecoelastika
  • ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε
  • Βουρλάκος Δημήτρης
  • Πριόβολος Νίκος